Hotărârea nr. 660/2015

Aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  660

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.594/2015, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

            Având în vedere art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3, alin. 5 din Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, art. 2 şi art. 3, alin. 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 90/2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 39, alin. 2, lit. a, art. 40, alin. 1, lit. a şi lit. b şi art. 41, alin. 1 şi alin. 3, lit. b-e din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 64, alin. 2, art. 65, alin. 1 şi alin. 2, art. 91, alin. 2, lit. a, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. XVI, alin. 2 din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 şi anexele nr.1-4 din HG nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, anexele nr. 1 şi nr. 5-9 din Ordinul nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale (...), Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, art. 4, art. 6 şi art. 8 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi           art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Începând cu data de 01.01.2016 se aprobă Organigrama Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Începând cu data de 01.01.2016 se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Începând cu data de 01.01.2016 se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 9 februarie 2015, republicată.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.