Hotărârea nr. 658/2015

Aprobarea preţului local pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov, pentru anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  658

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea preţului local pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov,  pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 104.697/2015, prin care se motivează şi se susţine aprobarea preţului local pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici în Municipiul Braşov;

            Având în vedere Decizia nr. 2.386/26.11.2015 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2016 din centralele CET Metrom, CET Noua, CET Nord 1 şi CET Nord 2 aparţinând S.C. Bepco S.R.L.;

            Văzând adresa nr. 4319/26.11.2015 a S.C. Tetkron S.R.L. transmisă catre Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin care a solicitat să se precizeze dacă pentru aprobarea noilor preţuri de către autoritatea administraţiei publice locale este necesar avizul A.N.R.S.C. ţinând cont că modificarea preţurilor energiei termice furnizată consumatorilor noncasnici de către S.C. Tetkron S.R.L. este determinată de modificarea preţurilor de producere a energiei termice în cogenerare practicat de S.C. Bepco S.R.L., celelalte costuri care intră în componenţa preţului de furnizare rămânând neschimbate;

            Luând în consideratie adresa de răspuns a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 329.684/26.11.2015 înregistrată la S.C.Tetkron S.R.L. sub nr. 2.558/07.12.2015 prin care a precizat faptul că, în cazul în care modificarea preţului local al energiei termice se datorează doar majorării preţului de producere a energiei termice în cogenerare, pentru aprobarea noului preţ local al energiei temice nu este necesar avizul A.N.R.S.C.;

            Observând şi punctul de vedere al Autorităţii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 329.684/26.11.2015, conform căruia articolul 40, alin. 10 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică se referă strict la majorarea preţului local de producere a energiei termice ca urmare a creşterii neprevizionate a preţurilor de livrare a combustibililor şi a energiei electrice şi nu la influenţa în preţul local al energiei termice furnizate a majorării preţurilor de producere a energiei termice în cogenerare;

            Examinând temeinicia Notei de fundamentare a conducerii S.C. Tetkron S.R.L înregistrată sub nr. 4414.1/11.12.2015 prin care se stabileşte preţul de furnizare a energiei termice pentru consumatorii noncasnici din Municipiul Braşov;

            Constatând că prin Hotararea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tektron S.R.L. nr. 36 din 10.12.2015 s-au aprobat preţurile locale pentru energia termică livrata consumatorilor noncasnici în Municipiul Braşov pentru anul 2016;

            Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 657 din 21 decembrie 2015, prin care s-au aprobat preţurile de achiziţie de către S.C. Tetkron S.R.L a energiei termice furnizată de S.C. Bepco S.R.L pentru anul 2016;

            Făcând aplicaţiunea prevederilor art. 8, lit. d şi bazându-ne pe interpretarea art. 40, alin. 10 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

            Apreciind incidenţa în cauză şi a prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale O.G. nr. 36 din 2 august 2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă preţurile locale pentru energia termică livrată consumatorilor noncasnici din Municipiul Braşov pentru anul 2016, după cum urmează:

            a. Preţul local mediu de 291,28 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică cumparată, transportată, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de transport, inclusiv furnizarea;

            b. Preţul local mediu de 414,85 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică cumpărată, respectiv produsă în centrale termice, transportată şi distribuită, facturată consumatorilor noncasnici racordaţi la reţeaua de distribuţie, inclusiv furnizarea.

 

 

            Art. 2. Începând cu data de 1 ianuarie 2016 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 5 din 15 ianuarie 2015, se abrogă.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.