Hotărârea nr. 657/2015

Aprobarea preţurilor de achiziţie de către S.C. Tetkron S.R.L. a energiei termice furnizate de S.C. Bepco S.R.L. pentru anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  657

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea preţurilor de achiziţie de către S.C. Tetkron S.R.L. a energiei  termice furnizate de S.C. Bepco S.R.L. pentru anul 2016;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 104.703/2015, prin care se motivează şi se susţine aprobarea preţurilor de achiziţie a energiei termice furnizate de S.C. Bepco S.R.L., pentru anul 2016;

            Având în vedere Decizia nr. 2.386/26.11.2015 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2016 din centralele CET Metrom, CET Noua, CET Nord 1 şi CET Nord 2 aparţinând S.C. Bepco S.R.L.;

            Examinând temeinicia Notei de fundamentare a conducerii S.C. Tetkron S.R.L înregistrată sub nr. 4414.1/11.12.2015 prin care se susţine aprobarea preţurilor de achiziţie a energiei termice ca urmare a deciziei autorităţii de reglementare în domeniu;

            Constatând că prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tektron S.R.L. nr. 35 din 10.12.2015 s-au aprobat preţurile de achiziţie a energiei termice produsă în cogenerare de la S.C. Bepco S.R.L. pentru anul 2016;

            Făcând aplicaţiunea prevederilor art. 3 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi ale art. 8, alin. 2, lit. d şi a art. 40, alin. 10 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

            Apreciind incidenţa în cauză şi a prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale O.G. nr. 36 din 2 august 2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 66/2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă preţurile de achiziţie a energiei termice produsă în cogenerare de la S.C. Bepco S.R.L. pentru anul 2016, astfel:

            - 152,19 lei/Mwh (respectiv 176,97 lei/Gcal) exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populaţiei şi produsă în sursele CET Nord 1, CET Metrom şi CET Noua;

            - 187,74 lei/MWh (respectiv 174,41 lei/Gcal) exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici şi produsă în sursele CET Nord 1, CET Metrom şi CET Noua;

           - 149,99 lei/MWh (respectiv 218,30 lei/Gcal) exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populaţiei şi produsă în sursele CET Nord 2;

            - 184,17 lei/MWh (respectiv 214,15 lei/Gcal) exclusiv TVA, pentru energia destinată consumatorilor noncasnici şi produsă în sursele CET Nord 2.

 

 

 

            Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local  nr. 4 din 15 ianuarie 2015, se abrogă.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.