Hotărârea nr. 656/2015

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.   656

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2015;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 105.120/2015, prin care se arată necesitatea aprobării rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent exerciţiului financiar al anului 2015;

            Luând în considerare Raportul de specialiate nr. 103.155/15.12.2015, elaborat de Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. din cadrul Primariei Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cele ale Ordinului M.F.P nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli;

            Tinând cont de Hotărârea nr. 34 din 26.11.2015 a Adunării Generale a S.C. Tetkron S.R.L. prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli pe anul 2015;

            Văzând şi dispoziţiile Legii nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 9 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. aferent exerciţiului financiar al anului 2015 conform anexelor 1 - 12, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.