Hotărârea nr. 655/2015

Aprobarea dotării Municipiului Braşov cu un autovehicul special de intervenţie pentru situaţii de urgenţă.

 

HOTĂRÂREA Nr.  655

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea dotării Municipiului Braşov cu un autovehicul special de intervenţie pentru situaţii de urgenţă;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 59.542 din 04.08.2015 întocmită de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 102.160/09.12.2015, prin care s-a propus aprobarea dotării Municipiului Braşov cu un autovehicul special de intervenţie pentru situaţii de urgenţă;

            Ţinând cont de amendamentul formulat de Comisiile de specialitate nr. 1 şi 6, respectiv: „Fondurile aferente achiziţionării autovehiculului prevăzut la art. 1 vor fi cuprinse în proiectul bugetului local pe anul 2016, iar achiziţionarea se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare”;

            Având în vedere prevederile art. 6, alin. 1, art. 25, lit. c, art. 27, lit. d, art. 63, art. 68, alin. 1 din Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, art. 2, art. 13, lit. f şi lit. g, art. 14, lit. k şi lit. m din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, art. 41, alin. 1 şi art. 46, alin. 1, alin. 2, lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând H.C.L. nr. 440/2007, privind planul de analiză şi acoperire a riscurilor în Municipiul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, pct. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dotarea Municipiului Braşov cu un autovehicul special de intervenţie pentru situaţii de urgenţă.

 

            Art. 2. Fondurile aferente achiziţionării autovehiculului prevăzut la art. 1 vor fi cuprinse în proiectul bugetului local pe anul 2016, iar achiziţionarea se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.