Hotărârea nr. 654/2015

Decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov, a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, în anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  654

din data de  21  decembrie  2015

 

 

            Privind: decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov, a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, în anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 104.343/15.12.2015, prin care s-a propus decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, în anul 2016;

            Având în vedere prevederile art. 105 şi art. 111, alin. 4 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. 18^1, lit. a din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,  H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a,  pct. 1, 5 şi 6, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a şi  art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive aferente participării elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursurile organizate de federaţiile sportive de specialitate, în anul 2016, în sumă de 100 mii lei, detaliate conform anexei nr. 1.

 

            Art. 2. Indicatorii de performanţă ce urmează a se atinge de către elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, urmare a participării la aceste competiţii sportive se regăsesc în anexa nr. 2.

 

            Art. 3. Modalităţile de promovare a imaginii Municipiului Brasov, în calitate de finanţator a proiectelor sportive, se regăsesc în anexa nr. 3.

 

            Art. 4. Liceul cu Program Sportiv Braşov va prezenta trimestrial împreună cu situaţiile financiar - contabile, situaţia justificativă privind participarea la campionate şi prezentarea rezultatelor obţinute comparativ cu valorile şi indicatorii de performanţă aprobaţi.

 

            Art. 5. Natura cheltuielilor sportive şi cuantumul acestora este cel stabilit prin H.G.                   nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Liceul cu Program Sportiv Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.