Hotărârea nr. 653/2015

Aprobarea Metodologiei de alocare de fonduri pentru activitatea sportivă în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  653

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea Metodologiei de alocare de fonduri pentru activitatea sportivă în Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate sub nr. 95.714 din 24.11.2015, privind aprobarea Metodologiei de alocare de fonduri pentru activitatea sportivă în Municipiul Braşov;

            Ţinând cont de amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 1, respectiv, „CAP. V, alin. 5.2., lit. b din Metodologie de completează cu: „în ordine descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat”;

            Având în vedere prevederile art. 18^1 din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1,          lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Metodologia referitoare la finanţarea programelor sportive ale structurilor sportive din Municipiul Braşov, participante la competiţii sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, care prevăd promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Începând cu data de 1 ianuarie 2016 se abrogă Hotărârea Consiliului Local    nr. 559 din data de 20 decembrie 2012, republicată conform Hotărârii Consiliului Local       nr. 263 din 20 iunie 2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 322 din 30 august 2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 30 iunie 2015.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.