Hotărârea nr. 651/2015

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  651

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2015 -;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2015, înregistrat sub nr. 105.066/17.12.2015;

            Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, lit. b, art. 5, alin. 3 şi 6 şi art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 7492 din 16.12.2014, privind majorarea bugetului local cu sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate respectiv pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora aferente personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

 

            Art. 2. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 741.246,35 mii lei la partea de venituri şi 784.461,59 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 496.786,55 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 500.299,72 mii lei.

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 244.459,80 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 284.161,87 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în suma de 53.215,39 mii lei la partea de venituri şi 58.194,23 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 50.979,31 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 55.706,23 mii lei;

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 2.236,08 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 2.488 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Bugetul rectificat al fondurilor externe nerambursabile se menţine la valoarea aprobată prin H.C.L. nr. 285 din 30.06.2015.

 

 

  // 

 

 

 

-  02  -

 

 

 

            Art. 5. Se aprobă bugetele rectificate de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov, astfel:

            - Grădiniţa nr. 2, 3, 8, 9 ,13, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34  - anexele nr. 3.01 - 3.16.

            - Şcoala Gimnazială nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 25,

                27, 30                                                                                            - anexele nr. 4.01 - 4.16.

            - Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov                                                          - anexa nr. 5.01.

            - Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov                      - anexa nr. 5.02.

            - Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov                                        - anexa nr. 5.03.

            - Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov                                           - anexa nr. 5.04.

            - Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov                                              - anexa nr. 5.05.

            - Colegiul Naţional „Dr.Ioan Meşotă Braşov                                           - anexa nr. 5.06.

            - Colegiul Tehnic „Maria Băiulescu” Braşov                                           - anexa nr. 5.07.

            - Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov                                             - anexa nr. 5.08.

            - Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov                                      - anexa nr. 5.09.

            - Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov                                                - anexa nr. 5.10.

            - Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov                                                       - anexa nr. 5.11.

            - Liceul cu Program Sportiv Braşov                                                        - anexa nr. 5.12.

            - Liceul Vocaţional de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov         - anexa nr. 5.13.

            - Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov                            - anexa nr. 5.14.

            - Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov                                          - anexa nr. 5.15.

            - Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov                     - anexa nr. 5.16.

            - Teatrul Sică Alexandrescu Braşov                                                       - anexa nr. 6.01.

            - Serviciul Public Administrare Creşe Braşov                                          - anexa nr. 7.01.

            - Grădina Zoologică Braşov                                                                    - anexa nr. 8.01.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.