Hotărârea nr. 647/2015

Modificarea H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent.

 

HOTĂRÂREA Nr.  647

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor  ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.684/2015, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

            Văzând adresa nr. 94.566 din 23.11.2015 a Biroului de aplicare a Legii nr. 10/2001;

            Având în vedere Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 510 din 29 iunie 2009, republicată, în sensul actualizării cu date de carte funciară a poz. 20 şi introducerea de noi poziţii respectiv:

            - terenul identificat cu nr. cad. 107810 Sânpetru;

            - imobilele situate în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 9, ap. 12, ap. 14, identificate în C.F. 100293-C1-U148 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U9, C.F. nr. 100293-C1-U143 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U12, C.F. nr. 100293-C1-U154 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U14.

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 510 din 29 iunie 2009, astfel modificată, va fi republicată, cu renumerotarea poziţiilor din anexă.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  510  din data de  29 iunie 2009

Republicată conform H.C.L. nr. 189/2011; H.C.L. nr. 272/2011; H.C.L. nr. 406/2013; H.C.L. nr. 164/2014; H.C.L. nr. 626/2014; H.C.L.nr. 556/2015 şi conform

H.C.L. nr. 647 din 27 noiembrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea  Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iunie 2009;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.329/2009, prin care s-a propus punerea la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, a unor terenuri şi modificarea anexei la H.C.L. nr. 964/2008;

În temeiul Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă lista terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent, conform anexei.

 

 

Art. 2. Se aprobă radierea drepturilor de Administrare înscrise în favoarea R.A. RIAL Braşov, I.C.R.A.L. Braşov, şi I.L.L. Braşov, la foaia de sarcini asupra imobilelor terenuri înscrise la poziţiile nr. 1, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 44 şi 46 din lista terenurilor menţionate la art. 1.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 861 din 13 octombrie 2008, republicată, va fi revocată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.