Hotărârea nr. 646/2015

Darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p. situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n., în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  646

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p. situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n., în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 95.567/2015, privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p. situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n., în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii;

            Văzând adresa nr. 3.603/2015 a Serviciului Public Administrare Pieţe;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii, din totalul de 43.225 m.p., înscris în C.F. nr. 140219 Braşov, situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n., identificat conform schiţei anexă.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.