Hotărârea nr. 645/2015

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie”P.U.Z. – DN 13 - pârâul Ghimbăşel - linia CFR - str. Gării Stupini (Ovid Densuşianu) Braşov”- aprobată prin H.C.L. nr. 868/2010, având ca beneficiar S.C. Kronospan România S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  645

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie”P.U.Z. – DN 13 - pârâul  Ghimbăşel - linia CFR - str. Gării Stupini (Ovid Densuşianu) Braşov”- aprobată prin H.C.L. nr. 868/2010, având ca beneficiar S.C. Kronospan România S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Arhitect Şef înregistrată cu nr. 95.963/2015, prin care s-a propus analizarea în vederea aprobării prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei ”P.U.Z. - DN 13 - pârâul Ghimbăşel - linia CFR - str. Gării Stupini (Ovid Densuşianu) Braşov”, având ca beneficiar S.C. Kronospan România S.R.L.;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 106/2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism “P.U.Z. – DN 13 - pârâul Ghimbăşel - linia CFR - str. Gării Stupini (Ovid Densuşianu) Braşov”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            Văzând adresa nr. 81.503 din 23.10.2015 a Direcţiei Juridice şi de Adminisraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Braşov;

            Văzând şi adresa nr. 65.002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 32, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 3 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - DN 13 - pârâul Ghimbăşel - linia CFR - str. Gării Stupini (Ovid Densuşianu) Braşov”, având ca beneficiar S.C. Kronospan România S.R.L.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.