Hotărârea nr. 644/2015

Aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Merilor f.n.”, iniţiator Tică Doru Alexandru.

 

HOTĂRÂREA Nr.  644

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Merilor f.n.”, iniţiator Tică Doru Alexandru;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 96.195/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Merilor f.n.”, iniţiator Tică Doru Alexandru;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 100/24.11.2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Merilor f.n.”;

            Văzând Raportul nr. 88424/24.11.2011 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind iniţierea procedurii de informare şi consultare a publicului, cu privire la documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Merilor f.n.”, având ca iniţiator pe Dl. Tică doru alexandru;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Merilor f.n.”, iniţiator Tică Doru Alexandru.

 

 

            Art. 2. Documentaţia P.U.D. aprobată conform art. 1 intră în vigoare după finalizarea procedurii de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism.

 

 

            Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.