Hotărârea nr. 643/2015

Avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 1 G”, având ca iniţiator pe Pauliner Sandor Tibor.

 

HOTĂRÂREA Nr.  643

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 1 G”, având ca iniţiator pe Pauliner Sandor Tibor;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 96.477/2015, prin care s-a propus analizarea şi avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 1 G”, având ca iniţiator pe Pauliner Sandor Tibor;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 116/24.11.2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia “P.U.Z. - Construire locuinţe, în Braşov,   str. Mihai Viteazul nr. 1 G”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se avizează documentaţia “P.U.Z. - Construire locuinţe, în Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 1 G”, având ca iniţiator pe Pauliner Sandor Tibor şi întocmită de către MGM Urban Proiect S.R.L. Braşov, arhitect Micioiu Gabriela.

 

 

            Art. 2. Până la faza de aprobare, documentaţia P.U.Z. va fi completată cu toate avizele/studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 2280 din 11.08.2015.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.