Hotărârea nr. 642/2015

Revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Codlea.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  642

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Codlea;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 94.637/2015, privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă a ICRAL Braşov asupra unui imobil situat în Municipiul Codlea;

            Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 104513 Codlea, nr. top. 25, la B 8 în favoarea ICRAL Braşov.

 

 

          Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.