Hotărârea nr. 641/2015

Darea în administrare către Curtea de Apel Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. M. Kogălniceanu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  641

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

            Privind: darea în administrare către Curtea de Apel Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. M. Kogălniceanu f.n.;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.704/2015, privind darea în administrare către Curtea de Apel Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. M. Kogălniceanu f.n.;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I.;

            Văzând şi prevederile Legii nr. 213/1998, republicată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, coroborată cu prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată şi                art. 867, 879 şi 888 din din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului identificat în C.F. nr. 138707 Braşov, sub nr. top. 9091/2.

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al imobilului identificat în C.F. nr. 138707 Braşov, sub nr. top. 9091/2.

 

            Art. 3. Se aprobă alipirea imobilului identificat în C.F. nr. 138707 Braşov, sub nr. top. 9091/2, cu imobilul identificat în C.F. nr. 131409 Braşov, nr. cad. 131409, conform documentaţiei întocmite de S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului rezultat din alipirea aprobată la articolul nr. 3, conform documentaţiei întocmite de S.C. DANINA STAR S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 5. Se aprobă darea în administrare către Curtea de Apel Braşov, a imobilului teren, astfel cum a rezultat din dezmembrarea aprobată prin art. 4.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.