Hotărârea nr. 640/2015

Atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov, asupra unor imobile situate pe raza Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 640

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov, asupra unor  imobile situate pe raza Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.745/2015, prin care se propune atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Braşov, asupra unor imobile situate pe raza Municipiului Braşov;

            Având în vedere H.C.L. nr. 215/20.04.2015, privind efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Braşov şi Busso Freise şi alţii, Actul Autentic de Schimb Imobiliar autentificat sub nr. 2526/10.09.2015;

            Văzând prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 907 şi 908 din Codul Civil, prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014, al A.N.C.P.I., precum şi prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov atestă faptul că: terenurile identificate în C.F. nr. 140492 Braşov, nr. cad .140492, cota de 1550/362416 din imobilul înscris în C.F. nr. 140017 Braşov, nr. top. 13101/1/1/1/1/1/1/1/1, imobilul înscris în C.F. nr. 139413 Braşov, nr. cad, 139413, cota de 1855/26866 din imobilul înscris în C.F. nr. 129557 Braşov, nr. top. 6762/2/40x1, care au făcut obiectul contractului de schimb imobiliar nr. 2526 din 10.09.2015, erau în proprietatea Municipiului Braşov la data autentificării actului în baza prevederilor art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, fiind în administrarea Primăriei Municipiului Braşov la data de 01.01.1990 şi aflat în intravilanul Municipiului Braşov.

 

            Art. 2. Se aprobă rectificarea înscrierilor în cărtile funciare nr. 120931 Braşov, C.F. nr. 128279 Braşov şi C.F. nr. 108489 Braşov, în sensul intabulării dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Braşov.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.