Hotărârea nr. 64/2015

Darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Sport şi Tineret Braşov, a terenului în suprafaţă de 4968 m.p. situat în Braşov, B-dul Gării f.n., identificat prin C.F. nr. 106118, sub nr. cad. 106118.

HOTĂRÂREA Nr. 64

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Sport şi Tineret Braşov,  a terenului în suprafaţă de 4968 m.p. situat în Braşov, B-dul Gării f.n., identificat prin C.F. nr. 106118, sub nr. cad. 106118;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 8.483/2015, privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Sport şi Tineret Braşov, a terenului în suprafaţă de 4968 m.p., situat în Braşov, B-dul Gării f.n., identificat prin C.F. nr. 106118, sub nr. cad. 106118;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 124 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, către Direcţia de Sport şi Tineret Braşov, a terenului în suprafaţă de 4968 m.p., cu dotările aferente, situat în Braşov, B-dul Gării f.n., identificat prin C.F. nr. 106118, sub nr. cad. 106118.

 

 

Art. 2. Direcţia de Sport şi Tineret Braşov va achita contravaloarea utilităţilor aferente folosinţei gratuite menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.