Hotărârea nr. 637/2015

Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 9.02.2015, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Aninoasa.

 

HOTĂRÂREA Nr.  637

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

           

            Privind: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 9.02.2015, privind  înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Aninoasa;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.011/2015, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 71/09.02.2015;

            Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

            Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

            Luând în consideraţie Încheierea de respingere nr. 20639/2015, emisă de către O.C.P.I. Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 9 februarie 2015, cu un nou articol numerotat cu nr. 2, care va avea următorul conţinut:

            Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului stradă, identificat la art. 1.”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 9 februarie 2015, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 9 februarie 2015, astfel completată, se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 71  din data de 9  februarie 2015

Republicată conform H.C.L. nr. 637 din 27 noiembrie 2015

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Aninoasa;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.646/2015, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Aninoasa;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere pentru strada Aninoasa, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului stradă, identificat la art. 1.

 

 

Art. 3. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 5774/2, în suprafaţă de 1124 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.