Hotărârea nr. 636/2015

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 636

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

           

            Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.719/2015, privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I.;

            Văzând şi prevederile Legii nr. 213/1998, republicată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, coroborată cu art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată şi art. 888 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului identificat sub nr. top. 12215, în afară de C.F., în suprafaţă de 15836 m.p.

 

 

            Art. 2. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov documentaţia de primă înscriere întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L., pentru imobilul ce face obiectul art. 1, documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.