Hotărârea nr. 635/2015

Înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  635

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 94.570/2015, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată şi art. 888 din Codul Civil;

            Văzând şi prevederile Legii nr. 213/1998, republicată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului identificat în C.F. nr. 127521 Braşov, sub nr. cad. 127521, în suprafaţă de 5563 m.p.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat în C.F. nr. 127521 Braşov, sub nr. cad. 127521, în suprafaţă de 5563 m.p.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.