Hotărârea nr. 634/2015

Alipirea imobilelor situate în Braşov, B-dul Victoriei f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 634

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, B-dul Victoriei f.n.;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 94.647/2015, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Braşov, B-dul Victoriei f.n.;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            Văzând şi prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor identificate cu nr. cad. 9089, din C.F. nr. 100704 Braşov, în suprafaţă de 746 m.p., imobilul identificat cu nr. top. 14277/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 228 m.p., înscris în C.F. nr. 135635 Braşov, imobilul identificat cu nr. top. 14277/1/1/1/1/1/1/3, în suprafaţă de 15 m.p., înscris în C.F. nr. 135637 Braşov şi imobilul identificat cu nr. top. 14277/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 74 m.p., înscris în C.F. nr. 135639 Braşov, conform Documentaţiei cadastrale de alipire imobile întocmită de expert Marius D. Panescu, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeinul privat a imobilului rezultat în urma alipirii aprobată la art. 1.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.