Hotărârea nr. 633/2015

Alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Carierei nr. 151.

 

HOTĂRÂREA Nr. 633

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Carierei nr. 151;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.199/2015, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Carierei nr. 151, terenului aferent locuinţelor comunităţii romiilor;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea              nr. 7/1996 republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor identificate în C.F. nr. 132629 Braşov, nr. top. 12242/1, în suprafaţă de 686 m.p., C.F. nr. 138018 Braşov, nr. top. 12242/3, în suprafaţă de 6359 m.p. şi C.F. nr. 132600 Braşov, nr. top. 12243/1, în suprafaţă de 1387 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de alipire imobile întocmită de exp. Simon Ciprian Daniel, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.