Hotărârea nr. 631/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Brazilor nr. 41.

 

HOTĂRÂREA Nr. 631

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Brazilor nr. 41;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.134/2015, prin care s-a propus aprobarea apartamentării imobilului situat în Braşov, str. Brazilor nr. 41;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului, înscris în C.F. nr. 132750-C1-U5 Braşov, nr. top. 6831/1/3/XXVII, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Tudorache Diana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.