Hotărârea nr. 63/2015

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere (A.S.U.M.) Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 63

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere (A.S.U.M.) Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 7.780/2015, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere (A.S.U.M.) Braşov;

Având în vedere art. 112, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; H.C.L. nr. 161/2013;

Văzând adresa nr. 546/2014 a Asociaţiei pentru Siguranţă Urbană şi Mediere;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 124 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea dării în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 2 ani, către Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere (A.S.U.M.) Braşov, a spaţiului compus din trei camere, situat în Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 52, Corp D, etaj IV.

 

Art. 2. Asociaţia pentru Siguranţă Urbană şi Mediere (A.S.U.M.) Braşov va achita contravaloarea utilităţilor către Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.