Hotărârea nr. 629/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 130.

 

HOTĂRÂREA Nr. 629

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 130;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 95.106/2015, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 130;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 130, identificat în C.F. nr. 140839 Braşov, sub nr. cad. 140839, în suprafaţă de 46 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de dezmembrare imobil întocmită de exp. Tudorache Diana, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.