Hotărârea nr. 628/2015

Vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Fanionului nr. 28, bl. 12, către S.C. PAVLIC IMPEX S.R.L. Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  628

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov,  str. Fanionului nr. 28, bl. 12, către S.C. PAVLIC IMPEX S.R.L. Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 94.597/2015, prin care s-a propus vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Fanionului nr. 28, bl. 12, către S.C. PAVLIC IMPEX S.R.L. Braşov;

            Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 81.363/2015 formulată de S.C. PAVLIC IMPEX S.R.L. Braşov, prin care au solicitat cumpărarea terenului precum şi Raportul de evaluare întocmit de S.C. Camitop Masuratori S.R.L. prin evaluator Bolocan Adrian;

            Având în vedere procesul - verbal al Comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţiei de Primar nr.4790/2012, precum şi prevederile art. 1650, 1657 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local Braşov, a terenului proprietatea tabulară a Statului Român situat în Braşov, str. Fanionului nr. 28, bl. 12, identificat în C.F. nr. 41084 Braşov, sub nr. top. (8480/1/I, 8480/1/XIV, 8480/1/XXIII)/7; nr. cad. 2611/7, în cotă de 26,15/732 din 732 m.p.

 

            Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului în cotă de 26,15/732 din 732 m.p., situat în Braşov, str. Fanionului nr. 28, bl. 12, identificat în C.F. nr. 41084 Braşov, sub nr. top. (8480/1/I, 8480/1/XIV, 8480/1/XXIII)/7; nr. cad. 2611/7, către S.C. PAVLIC IMPEX S.R.L. Braşov.

 

            Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 85 Euro/m.p., respectiv 2222,75 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

            Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorari până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.