Hotărârea nr. 626/2015

Vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 110 - 114, sc. C, către ATCOM Braşov SCM.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  626

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 110 - 114, sc. C, către ATCOM  Braşov SCM;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 94.624/2015, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 110 - 114, sc. C, către ATCOM Braşov SCM;

            Văzând Procesul - verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

            Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Vivil, coroborat cu Legea  nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 110 - 114, sc. C, identificat în C.F. nr. 31262 Braşov,  nr. top. 8458/1/XXXIII/5, în cotă de 55,34/1000, către ATCOM Braşov SCM.

 

            Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 90 Euro/m.p., respectiv 4980,6 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

            Pretul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.