Hotărârea nr. 624/2015

Vânzarea directă a terenului aferent locuinţei situată în Braşov, str. Olarilor f.n., către Tiuca Maria.

HOTĂRÂREA Nr.  624

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

            Privind: vânzarea directă a terenului aferent locuinţei situată în Braşov, str. Olarilor f.n., către Tiuca Maria;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 94.952/2015, privind vânzareadirectă a terenului aferent locuinţei situată în Braşov, str. Olarilor f.n., către Tiuca Maria;

            Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Palici Ioan şi Procesul - verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

            Văzând şi prevederile art. 1650, 1657 din Codul civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, coroborat cu Legea nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local Braşov, a terenului proprietatea tabulară a Statului Român situat în Braşov, str. Olarilor f.n., identificat în C.F. nr. 138570 Braşov, nr. cad. 138570.

 

            Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului cu nr. cad. 138570, în suprafaţă de 154 m.p., către Tiuca Maria.

 

            Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 în suprafaţă de 154 m.p., este de 70 Euro/m.p., respectiv 10780 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

            Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.