Hotărârea nr. 623/2015

Numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  623

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Directia Juridică şi de Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, înregistrate cu nr. 95.378 din 23.11.2015, potrivit cărora Consiliului Local al Municipiului Braşov hotărăşte asupra numirii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov;

            Văzând adresa nr. 90.414 din 11.11.2015 a Direcţiei Relaţii Comunicare, prin care se solicită Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, ca pe baza documentelor întocmite de Comisia de selecţie prealabilă constituită prin Dispoziţia de primar nr. 4738 din 07.09.2015 şi de Comisia de interviu desemnată prin H.C.L. nr. 415 din 31.08.2015, să procedeze la întocmirea expunerii de motive, a raportului de specilalitate şi a proiectului de hotărâre de consiliu local privind numirea consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, adresă care a fost aprobată de Dl. Primar al Municipiului Braşov, iar prin rezoluţie s-a dispus întocmirea proiectului de hotărâre de consiliu local;

            Luând în consideraţie Documentele întocmite de Comisia de selecţie prealabilă constituită prin Dispoziţia de primar nr. 4738 din 07.09.2015 şi de Comisia de interviu desemnată prin H.C.L. nr. 415 din 31.08.2015, respectiv, Procesul - verbal al etapei selecţie de dosare, Procesul - verbal al etapei de interviu şi Procesul - verbal final nr. 90.377 din 11.11.2015;

            Constatând că prin Procesul - Verbal final nr. 90.377 din 11.11.2015 privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, ca urmare a efectuării procedurii de evaluare/selecţie şi analizării documentelor depuse de persoanele interesate şi stabilirea îndeplinirii condiţiilor/criteriilor de selecţie a candidaţilor, Comisia de evaluare/selecţie “propune/recomandă Consiliului Local al Municipiului Braşov desemnarea ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov a candidaţilor Curtu Alexandru - Lucian, Souca Georgeta, Abrudan Ioan - Vasile, Olteanu Dan - Viciu, Criţ Maria - Nicoleta şi Zup Mihai cu menţiune că d-na Souca Georgeta şi-a exprimat intenţia de a ocupa poziţia de reprezentant al autorităţii tutelare în consiliul de administraţie”;

            Ţinând cont de dispoziţiile H.C.L. nr. 415/2015 privind demararea procedurilor de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

            Având în vedere prevederile art. 3, punct 1, lit. a), b) şi c), art. 5 - 12 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a şi d, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte propunerea/recomandare formulată de Comisia de evaluare/selecţie prealabilă, constituită în baza H.C.L. nr. 415/2015 prin Dispoziţia de Primar nr. 4738/07.09.2015, în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

 

 

 

            Art. 2. Se aprobă propunerea/recomandare formulată de Comisia de evaluare/selecţie prealabilă şi se numesc ca membri în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, următorii:

            1. Curtu Alexandru - Lucian

            2. Souca Georgeta

            3. Abrudan Ioan - Vasile

            4. Olteanu Dan - Viciu

            5. Criţ Maria - Nicoleta

            6. Zup Mihai

 

 

            Art. 3. Se aprobă conţinutul contractului de mandat ce urmează să se încheie cu administratorii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov numiţi la art. 2, conform  prevederilor art. 12, alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.