Hotărârea nr. 622/2015

Modificarea H.C.L. nr. 578/2.11.2015, privind darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a spaţiului situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  622

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 578/2.11.2015, privind darea în folosinţă gratuită  către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a spaţiului situat  în Braşov, str. Cocorului nr. 6;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 96.386/2015, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 578/2.11.2015 privind darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a spaţiului situat în Braşov str. Cocorului, nr. 6;

            Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 578 din 2 noiembrie 2015, care va avea următorul conţinut:

            “Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10 va încheia un protocol de predare - primire a spaţiului menţionat la art. 1 cu Serviciul Public Administrare Creşe Braşov”.

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 578 din 2 noiembrie 2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 578  din data de  2  noiembrie  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 622 din data de 27 noiembrie 2015

 

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a spaţiului situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 85.189/2015, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi”              nr. 10, a spaţiului situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6;

            Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1,          lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a unui spaţiu de 105 m.p., situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6.

 

            Art. 2. Unitatea de învăţământ îşi asumă cheltuielile de întreţinere/utilităţi ale spaţiului menţionat la art.

 

            Art. 3. Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10 va încheia un protocol de predare - primire a spaţiului menţionat la art. 1 cu Serviciul Public Administrare Creşe Braşov.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.