Hotărârea nr. 620/2015

Repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. B, ap. 4, către Primăria Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  620

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. B, ap. 4, către Primăria Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 92.704/2015, privind repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. B, ap. 4, către Primăria Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea Locuinţei;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 4 situat în Braşov,  str. Lânii nr. 42, sc. B, din locuinţă, în locuinţă de serviciu şi repartizarea acestuia către Primăria Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 2. Nominalizarea persoanei îndreptăţită să primească locuinţa de serviciu menţionată la art. 1 se va face prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Braşov, iar contractul de închiriere se încheie pe durata existenţei raporturilor de muncă (serviciu) între persoana nominalizată şi Primăria Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.