Hotărârea nr. 62/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Prundului nr. 25, ap. 1, deţinut de MELNIC DANIEL şi MELNIC ELENA LIDIA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  62

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. Prundului nr. 25, ap. 1, deţinut de MELNIC DANIEL şi  MELNIC ELENA LIDIA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 7.447/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,            str. Prundului nr. 25, ap. 1, deţinut de MELNIC DANIEL şi MELNIC ELENA LIDIA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006, adresa nr. 15/3 din 20.01.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Prundului nr. 25, ap. 1, înscris în C.F. nr. 27844 Braşov, nr. top. 4629/2/I, deţinut de MELNIC DANIEL şi MELNIC ELENA LIDIA.