Hotărârea nr. 619/2015

Aprobarea repartizării către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  619

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea repartizării către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă  a Persoanelor Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 93.338/2015, cu privire la aprobarea repartizării către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cererile angajaţilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă repartizarea către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov, cu destinaţia de locuinţă de serviciu, compusă din 3 (trei) camere şi dependinţe, situată în Braşov,  str. Lacurilor nr. 1, bl. 4, sc. A, ap. 1, înscris în C.F. nr. 31488 Braşov, nr. top. (7261/1/a/2/1/2; 7261/1/c/2/1/2; 7260/2/1/2)/1.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.