Hotărârea nr. 618/2015

Aprobarea repartizării către Direcţia Fiscală Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  618

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea repartizării către Direcţia Fiscală Braşov, a unei locuinţe din  fondul locativ al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 93.258/2015, cu privire la aprobarea repartizării către Direcţia Fiscală Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi numeroasele cereri ale angajaţilor Direcţiei Fiscale Braşov, prin care solicită atribuirea unui spaţiu de locuit, cu titlu de locuinţă de serviciu;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă repartizarea către Direcţia Fiscală Braşov, a unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov, cu destinaţia de locuinţă de serviciu, compusă din 3 (trei) camere şi dependinţe, situată în Braşov, B-dul Muncii nr. 17, bl. D 10, sc. D, ap. 1, înscris în C.F. nr. 31875 Braşov, nr. top. 6757/9/48.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.