Hotărârea nr. 617/2015

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

 

HOTĂRÂREA Nr. 617

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov,  str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 92.559/2015, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.;

            Având în vedere H.C.L. nr. 561/2011, H.C.L. nr. 213/2014 şi văzând adresa nr. 340/2015 a Asociaţiei «Copiii de Cristal»;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Asociaţia «Copiii de Cristal» a spaţiilor aflate la etajul I al imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

 

            Art. 2. Pe durata folosinţei gratuite cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile menţionate la art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de Asociaţia «Copiii de Cristal».

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.