Hotărârea nr. 614/2015

Modificarea H.C.L. nr. 372/2015, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016.

HOTĂRÂREA Nr.  614

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 372/2015, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

                       

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 82.341/2015, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 372/2015, prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016

                Având în vedere art. 96, alin. 2 şi 5 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

                Văzând H.C.L. nr. 372/2015, republicată, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016;

                Luând în consideraţie propunerea formulată de membrii Comisiei de speialitate nr. 1 a Consiliului Local şi depusă la secretariatul şedinţei de dl. consilier local Oprică Florentin-Adrian;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 23 iulie 2015 prin numirea următorilor reprezentanţi astfel:

                - la poz. 68 - Clubul Sportiv Braşovia - se modifică numărul membrilor ce compun Consiliul de Administraţie din “7” în “9” şi numărul membrilor reprezentanţi ai Consiliului Local din “1” în ”2” şi se numeşte încă un membru - Chifu Sergiu-Marian.

                - la poz. 70 - Şcoala primară Jules Verne Braşov - se numeşte - Toro Tamaş.

                - la poz. 71 - Şcoala PREMS Braşov - se numeşte - Oprică Florentin-Adrian.

                - la poz. 72 - Şcoala postliceală FEG Braşov - se numeşte - Ţop Ferghete Floriana-Carmen.

                - la poz. 73 - Şcoala tehnică postliceală “Henri Coandă” Braşov - se numeşte - Oprică Florentin-Adrian.

                - la poz. 74 - Grădiniţa Iolanda Braşov -se numeşte- Chifu Sergiu-Marian.

                - la poz. 75- Grădiniţa Happy Kids Braşov - se numeşte - Sârghie Ovidiu.

                - la poz. 76 - Grădiniţa Gretel Kindergarten Braşov - se numeşte - Mara Iulian.

                - la poz. 77 - Grădiniţa To Be Ace Braşov - se numeşte -Ţop Ferghete Floriana-Carmen.

                - la poz. 78 - Grădiniţa Heidi Braşov - se numeşte - Cojocea Roxana.

                - la poz. 79- Grădiniţa Disney Braşov - se numeşte - Oprică Florentin-Adrian.

                - la poz. 80 - Grădiniţa Ştrumphii - Braşov se numeşte - Leonte Cătălin.

                - la poz. 81- Grădiniţa Sfânta Ecaterina Braşov - se numeşte - Mateescu Daniela-Lenuţa.

                - la poz. 82- Grădiniţa Spiriduşii Năzdrăvani Braşov - se numeşte - Ciovică Octavian-Eugen.

                - la poz. 83 - Grădiniţa Oac Braşov - se numeşte - Radu-Iov Constantin.

 

                Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 23 iulie 2015, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

                Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 372 din data de  23 iulie 2015

Republicată conform H.C.L. nr. 446/2015 şi conform H.C.L. nr. 614 din

data de 27 noiembrie 2015

 

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de  Administraţie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 52.559/2015, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

Având în vedere art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 5115/2014 „pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 4619/2014 pentru “aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar”; H.C.L. nr. 251/2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 -2016;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 şi Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5115/2014.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.