Hotărârea nr. 611/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Sf. Ioan nr. 11, deţinut de S.C. “Dan Covali Consult” S.R.L. Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  611

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

            Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. Sf. Ioan nr. 11, deţinut de S.C. “Dan Covali Consult” S.R.L.  Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 90.413/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Sf. Ioan nr. 11, deţinut de S.C. “Dan Covali Consult” S.R.L. Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 180/17 din 23.04.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

            Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Sf. Ioan nr. 11, înscris în C.F. nr. 102285 Braşov, cad. C1, top. 5492, deţinut de S.C. “Dan Covali Consult” S.R.L. Braşov.