Hotărârea nr. 608/2015

Aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “SF, PT Reabilitare termică Şcoala Generală nr. 14, corp C, Stupini”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 608

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii “SF, PT Reabilitare termică Şcoala Generală nr. 14, corp C, Stupini”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 96.001/2015, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “SF, PT Reabilitare termică Şcoala Generală nr. 14, corp C, Stupini”;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “SF, PT Reabilitare termică Şcoala Generală nr. 14, corp C, Stupini”, după cum urmează:

            - valoare totală:                      - 1.182,407 mii lei inclusiv TVA (267,989 mii Euro)

            - din care C + M:                    - 1.002,928 mii lei inclusiv TVA (227,133 mii Euro)

                        Termen realizare: 8 luni calendaristice

                        Notă: Curs de schimb al B.N.R. la data de 11.08.2015 (1 EURO = 4,4156 lei)

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.