Hotărârea nr. 606/2015

Eşalonarea proiectului POS Mediu 2007 - 2013 din judeţul Braşov şi aprobarea indicatorilor tehnici revizuiţi ai proiectului “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşov”.

HOTĂRÂREA Nr. 606

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: eşalonarea proiectului POS Mediu 2007 - 2013 din judeţul Braşov şi aprobarea indicatorilor tehnici revizuiţi ai proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşov”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de apecialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 96.010/2015, prin care s-a propus eşalonarea proiectului POS Mediu Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşovşi aprobarea indicatorilor tehnici revizuiţi ai proiectului;

            Văzând şi prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. d şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă eşalonarea proiectului POS Mediu 2007 - 2013 Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşov după cum urmează:

            Faza 1 - cu finanţare din Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007 - 2013 şi finalizare până în iunie 2016.

            Faza 2 - cu finanţare din Programul Operaţional de Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020.

 

 

            Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnici revizuiţi ai proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Braşov“, conform Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.