Hotărârea nr. 605/2015

modificarea şi completarea H.C.L. nr. 897/2006, referitoare la Aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 605

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 897/2006, referitoare la aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 94.767 din 23.11.2015, prin care se supune aprobării modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 897/2006, referitoare la aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov;

            Văzând prevederile Legii nr. 185/2013, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 9/2015, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 2/2001 actualizată, privind regimul juridic al contraventiilor; prevederile art. 1, lit. b din Legea nr. 12/1990, republicată şi reactualizată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite;

            Tinând cont de adresa nr. 16.243 din 13.10.2015 a Serviciului rutier din cadrul Poliţiei Locale Braşov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 897/2006;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 897 din 11 decembrie 2006, referitoare la aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov, care va avea următorul cuprins:

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.”

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 897 din 11 decembrie 2006, după cum urmează:

            I. Se modifică şi se completează art. 2, lit. b şi lit. d din Regulament, care vor avea următorul cuprins:

            b) Vehicul expus în scopul comercializării - orice vehicul care poartă afişe, însemne ori alte înscrisuri privind intenţia de vânzare a acestuia (caracteristici ale vehiculului, preţ, telefon de contact, număr kilometri parcurşi sau alte informaţii similare);

            d) Deţinător de vehicul se înţelege atât persoana fizică sau juridică - proprietar al vehiculului, conform bazei de date a M.A.I., cât şi persoana căreia acesta i-a încredinţat vehiculul sub orice formă.

           

           

  // 

 

 

-  02  -

 

            II. Se modifică şi se completează art. 4 din Regulament şi va avea următorul cuprins:

            Art. 4. Expunerea pe domeniul public a vehiculelor (inclusiv cele neînmatriculate) de către persoane fizice sau juridice în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 - 400 lei.”

           

            III. Se modifică art. 5 din Regulament, în sensul eliminării prevederilor lit. b din cuprinsul acestui articol, care va avea următorul cuprins:

            Art. 5. Nu constituie contravenţii la prezentul Regulament următoarele fapte :

            a) când vehiculul este în mers;

            b) când vehiculul se află în parcare plătită;

            c) când vehiculul se află în parcarea de reşedinţă a deţinătorului acestuia.”

           

            IV. Se modifică  şi se completează art .6  din Regulament şi  va avea următorul cuprins :

            Art. 6. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către Poliţia Locală Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Braşov, conform legii.”

           

            V. Se modifică şi se completează art. 7 din Regulament şi va avea următorul cuprins:

            Art. 7. (1) Contravenţiile se constată prin încheierea unui proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care agentul constatator va aplica sancţiunea.

            (2) Procesul - verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu la rubrica descrierea faptei detalii despre autovehicul, locul de staţionare a vehiculului şi despre afişele, însemnele ori alte înscrisuri de pe vehicul privind intenţia de vânzare.

            (3) Agenţii constatatori vor efectua planşe foto care să ateste data, ora savârşirii faptei, numărul de înmatriculare al autovehiculului, locul de staţionare, afişele, însemnele ori alte înscrisuri de pe vehicul privind intenţia de vânzare.”

           

            VI. Se modifică art. 8 din Regulament şi va avea următorul cuprins:

            Art. 8. În cazul în care contravenientul este de faţă, acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi procesul - verbal de constatare a contravenţiei, aplicând sancţiunea prevăzută de prezentul regulament.”

           

            VII. Se abrogă art. 9, art. 10 şi art. 11din Regulament.

           

            VIII. Se modifică şi se completează art.12 din Regulament şi va avea următorul cuprins:

            Art. 12. În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau deşi prezent refuză să se legitimize, agentul constatator va întreprinde toate măsurile în vederea identificării proprietarului vehiculului căruia îi va comunica în scris faptul că vehiculul s-a aflat într-o stare de contravenţie, precum şi sancţiunea prevăzută de regulament. Totodată i se va solicita proprietarului să comunice, în termen de 5 zile, datele de identitate ale persoanei căreia i-a fost încredinţat vehiculul la data săvârşirii faptei contravenţionale.”

           

            IX. Se modifică şi se completează art. 13 din Regulament şi va avea următorul cuprins:

            Art. 13. Necomunicarea, comunicarea eronată sau incompletă a datelor de identitate  a persoanelor cărora le-au fost încredinţate vehiculele de către proprietarii acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 lei  - 200 lei.”

           

            X. Se completează art. 14 din Regulament şi va avea următorul cuprins:

            Art. 14. În sensul prezentului Regulament, prin comunicarea completă a datelor privind identitatea persoanei căreia i-a fost încredinţat vehiculul se înţelege:

            - în cazul persoanelor fizice cetăţeni români

                        a) numele şi prenumele ;

                        b) domiciliul complet ;

                        c) codul numeric personal ;

                        d) seria şi numărul actului de identitate.

            - în cazul persoanelor fizice cetăţeni străini:

                        a) numele şi prenumele ;

                        b) seria şi numărul paşaportului, statul emitent şi data eliberării

                          documentului, inclusiv numărul tichetului de înscriere a contravenţiilor ;

           

  // 

 

- 03  -

 

            - în cazul persoanelor juridice

                        a) denumirea astfel cum figurează înscrisă în Registrul Comerţului ;

                         b) sediul ;

                        c) numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului ;

                        d) codul fiscal ;

                        e) datele de identificare a persoanei care o reprezintă conform celor solicitate pentru persoanele fizice cetăţeni români (numele şi prenumele, domiciliul complet, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate ).”

           

            XI. Se abrogă art. 15 şi art. 16 din Regulament.

           

            XII. Se modifică art. 18 din Regulament şi va avea următorul cuprins:

            Art. 18. Împotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea însoţită de o copie a procesului - verbal se va depune la Judecătoria Braşov.”

           

            XIII. Se abrogă art. 19 şi art. 20 din Regulament.

 

            Art. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 897 din 11 decembrie 2006 referitoare la aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov rămân neschimbate.

 

            Art. 4. Hotărărea Consiliului Local nr. 897 din 11 decembrie 2006 astfel modificată şi completată, va fi republicată, dându-se articolelor şi alineatelor o nouă numerotare.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  897 din data de  11 decembrie 2006

Republicată conform H.C.L. nr. 605 din data de 27 noiembrie 2015

 

 

 

 

Obiect:  aprobare Regulament privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor  în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 decembrie 2006;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 85.756 din 7 decembrie 2006, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor  în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 1,  lit. b din Legea nr. 12/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov; 

În temeiul art. 38, alin. 2, lit. c şi art. 46. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 148/2005, având ca obiect interzicerea expunerii autovehiculelor şi remorcilor în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri..