Hotărârea nr. 604/2015

Acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov, pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora.

 

HOTĂRÂREA Nr.  604

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov, pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 94.977/2015, prin care se propune acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov, pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora;

            Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) şi art. 23, alin. (1), (2), (3), (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată; Ordinul nr. 62/2007 al Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           

            Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului la gratuitate începând cu data de 01.01.2016 pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, pe mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pe toate liniile.

 

 

            Art. 2. Acordarea dreptului prevăzut la articolul 1, se face prin încărcarea ofertei tarifare la cuantumul prevăzut pentru un abonament lunar pe toate liniile la „Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale Regiei Autonome de Transport Braşov, pe un card de transport personalizat şi netransmisibil.

 

 

            Art. 3. Cardul de transport se va emite gratuit, pe baza prezentării legitimaţiei pentru transportul urban gratuit, eliberată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, costul acestuia fiind suportat integral din bugetul Regiei Autonome de Transport Braşov. În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, persoanele îndreptăţite conform articolului 1, pot solicita un nou card la ,,Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării taxei de reemitere card aprobată în planul tarifar.

 

 

            Art. 4. La fiecare urcare în mijlocul de transport, persoanele îndreptăţite să beneficieze de gratuitate conform articolului 1, au obligaţia de a valida cardul de transport.

 

  

 

            Art. 5. Costurile pentru acordarea gratuităţii vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov, pe baza facturilor lunare întocmite de Regia Autonomă de Transport Braşov la preţul unui abonament lunar pe toate liniile, conform Planului tarifar aprobat.

 

 

            Art. 6. Direcţia de Servicii Sociale Braşov transmite lunar către Regia Autonomă de Transport Braşov, până la data de 7 a lunii, un centralizator cuprinzând modificările intervenite în luna anterioară în situaţia persoanelor cu handicap grav şi a asistenţilor personali ai acestora.

 

 

            Art. 7. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor transmite lunar către Regia Autonomă de Transport Braşov, până la data de 7 a lunii, lista persoanelor decedate în Municipiul Braşov, în luna anterioară.

 

 

            Art. 8. Începând cu data de 01.01.2016 se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 789/2011 privind acordarea, decontarea şi cuantumul abonamentelor pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă în Municipiul Braşov, pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora.

 

 

            Art. 9. Primarul Municipiului Braşov, Regia Autonomă de Transport Braşov, Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri.