Hotărârea nr. 603/2015

Acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  603

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru elevii din  învăţământul preuniversitar de stat, din Municipiul Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 95.544/2015, prin care se propune acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru elevii din învăţământul de stat nivelul primar şi secundar şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 6, pct. e, art. 17, alin. (1), lit. i şi lit. o din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 7, lit. c din Ordonanţa nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată; prevederile art. 23, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 20, pct. d din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Contractului nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Văzând şi adresele Regiei Autonome de Transport Braşov înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 94.257/20.11.2015 şi 94.639/23.11.2015 în care se fundamentează suportarea de la bugetul local a gratuităţilor şi a reducerilor de tarif pentru elevi;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2016 elevii din învăţământul de stat, curs de zi nivelul primar şi secundar şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov, care întrebuinţează pentru deplasarea la şcoală mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov beneficiază, în perioada 01 octombrie - 30 iunie a fiecărui an şcolar, de „abonamente lunare toate liniile” gratuite, cu excepţia liniei 20 - Poiana Braşov

            (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică elevilor cu domiciliul stabil în Poiana Braşov.

 

 

            Art. 2. Pot beneficia de abonamente gratuite elevii îndreptăţiţi conform art. 1 care nu au absenţe nemotivate la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilităţi şi domiciliază la o distanţă de minim 2 staţii de unitatea de învăţământ.

 

 

            Art. 3. Transportul elevilor se face în baza cardului de transport personalizat şi netransmisibil şi a carnetului de elev, vizat de instituţia de învăţământ din municipiul Braşov pentru anul şcolar în curs.

 

   // 

 

 

-  02  -

           

 

            Art. 4. Distribuirea cardului de transport se face de către unitatea de învăţământ pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a părintelui/tutorelui. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 5. Acordarea acestor facilităţi va fi stabilită prin << Procedura de eliberare a cardurilor de transport pentru elevii beneficiari de „abonamente lunare toate liniile” gratuite >> care se va încheia între Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

 

            Art. 6. Elevii îndreptăţiţi conform art. 1 pot achiziţiona pe cardurile de transport călătorii suplimentare conform ofertei tarifare în vigoare.

 

 

            Art. 7. (1) Cardul de transport se va emite gratuit.

            (2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, elevii îndreptăţiţi conform art.1 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card”, aprobată conform Planului tarifar.

 

 

            Art. 8. La fiecare urcare în mijlocul de transport elevii au obligaţia să valideze cardul de transport.

 

 

            Art. 9. Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov la preţul unui „Abonament lunar toate liniile”, conform Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

 

            Art. 10. Primarul Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.