Hotărârea nr. 602/2015

Acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru elevii din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  602

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru elevii din Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate nr. 95.542/2015, prin care se propune acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru elevii din Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 6, pct. e), art. 17, alin. (1), lit. i, lit. o şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 7, lit. c din Ordonanţa nr, 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată; prevederile art. 84, alin. 1 şi art. 105, alin. 2, lit. e din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 20, pct. d din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Contractului nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Văzând şi adresele Regiei Autonome de Transport Braşov înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 94.257/20.11.2015 şi 94.639/23.11.2015 în care se fundamentează suportarea de la bugetul local a gratuităţilor şi a reducerilor de tarif pentru elevi;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2016 elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de „Abonamente lunare toate liniile cu 50 % reducere pentru elevi”, pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, cu excepţia liniei 20 - Poiana Braşov.

 

            Art. 2. Începând cu data de 01 ianuarie 2016 beneficiază de facilitatea acordată conform art. 1 şi elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat cu domiciliul stabil în municipiul Braşov şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din afara ariei teritorial-administrative a municipiului Braşov.

 

            Art. 3. Acordarea abonamentelor elevilor îndreptăţiţi conform art. 1 şi art. 2, se face contra cost, prin încărcarea lunară a titlului de călătorie „Abonament lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru elevi” pe un card de transport personalizat şi netransmisibil, la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale Regiei Autonome de Transport Braşov, după prezentarea carnetului de elev vizat de instituţia de învăţământ, pentru anul şcolar în curs.

 

            Art. 4. Elevii pot achiziţiona pe cardurile de transport eliberate în condiţiile art. 3 călătorii suplimentare, conform ofertei tarifare în vigoare a Regiei Autonome de Transport Braşov.

 

 

            Art. 5. (1) Cardul de transport se va emite gratuit.

            (2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, elevii îndreptăţiţi conform art. 1 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card”, aprobată conform Planului tarifar.

 

 

            Art. 6. La fiecare urcare în mijlocul de transport elevii au obligaţia să valideze cardul de transport indiferent de titlul de călătorie încărcat.

 

 

            Art. 7. Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov, pe baza facturilor lunare întocmite de Regia Autonomă de Transport Braşov, în care, titlurile de călătorie sunt calculate ca diferenţă între „Abonament lunar toate liniile” şi „Abonament lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru elevi”, conform Planului tarifar aprobat.

 

 

            Art. 8. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 330 din 30.08.2013.

 

 

            Art. 9. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.