Hotărârea nr. 601/2015

Acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 601

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 95.537/2015, prin care se propune acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. o din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 7, lit. c din Ordonanţa nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată; prevederile art. 51 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 6, lit. b din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 20, pct. d din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Contractului nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Văzând şi adresele Regiei Autonome de Transport Braşov înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 94.257/20.11.2015 şi 94.639/23.11.2015 în care se fundamentează suportarea de la bugetul local a gratuităţilor şi a reducerilor de tarif pentru persoanele vârstnice/pensionari;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2016 beneficiază lunar de 15 (cincisprezece) titluri de călătorie gratuite încărcate pe un card de transport, eliberat de către Regia Autonomă de Transport Braşov, valabil pe toate liniile de transport public local de călători de pe raza municipiului Braşov, cu excepţia liniei 20 - Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul stabil în municipiul Braşov:

            a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani şi nu au venituri nete care depăşesc 1000 lei/lună;

            b) pensionarii indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.000 de lei/lună.

            (2) Fac excepţie categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale (deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987).

 

            Art. 2. Acordarea facilităţilor persoanelor îndreptăţite conform art. 1 se face prin încărcarea trimestrială a titlurilor de călătorie gratuite la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale Regiei Autonome de Transport Braşov, pe un card de transport personalizat şi netransmisibil, după prezentarea următoarelor documente în vederea scanării acestora:

            - buletinul/cartea de identitate;

            - cuponul de pensie din luna anterioară, în original;

            - declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că solicitantul nu are venit net ce depăşeşte 1000 lei/lună, inclusiv pensia.

 

            Art. 3. Titlurile de călătorie neutilizate se reportează în trimestrul următor în concordanţă cu oferta tarifară.

 

 

            Art. 4. Persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot achiziţiona pe cardurile de transport eliberate în condiţiile art. 2 călătorii suplimentare conform ofertei tarifare în vigoare.

 

 

            Art. 5. (1) Cardul de transport se va emite gratuit.

            (2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reincărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card”, aprobată conform Planului tarifar.

 

 

            Art. 6. La fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptăţite conform art. 1 au obligaţia să valideze cardul de transport.

 

 

            Art. 7. În perioada tranzitorie de implementare a Proiectului „Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun în Municipiul Braşov” pentru persoanele îndreptăţite conform art. 1 se vor acorda, în funcţie de data solicitării, titlurile de călătorie gratuite sub formă de bilet pe suport de hârtie termică sau încărcate pe cardul de transport personalizat şi netransmisibil conform Planului tarifar aprobat.

 

 

            Art. 8. Costurile pentru acordarea facilităţilor prevăzute la art. 1 vor fi suportate din bugetul local al municipiului Braşov, la preţul întreg pentru o călătorie, conform Planului tarifar aprobat.

            În vederea decontării lunare din bugetul local, Regia Autonomă de Transport va depune factura pentru luna anterioară, întocmită în funcţie de numărul de persoane care au beneficiat de această facilitate.

 

 

            Art. 9. Începând cu data prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2012, republicată, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 633/2014, se abrogă.

 

 

            Art. 10. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.