Hotărârea nr. 600/2015

Aprobarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul în municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 600

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

           

            Privind: aprobarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru persoanele vârstnice şi  pensionarii, cu domiciliul în municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 95.539/2015, prin care se propune aprobarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru persoanele vârstnice şi pensionarii, cu domiciliul în municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. (4), lit. m, art. 17, alin. (1), lit. o şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 7, lit. c din Ordonanţa nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată; prevederile art. 51 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 6, lit. b din Legea nr. 292/2011privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 20, pct. d din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Contractului nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Văzând şi adresele Regiei Autonome de Transport Braşov înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 94.257/20.11.2015 şi 94.639/23.11.2015 în care se fundamentează suportarea de la bugetul local a gratuităţilor şi a reducerilor de tarif pentru persoanele vârstnice/pensionari;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2016 beneficiază de călătorii reduse cu 50 % faţă de valoarea nominală a preţului călătoriei, pe bază de bilet sau călătorii încărcate pe cardul de transport, eliberate de către Regia Autonomă de Transport Braşov, pe toate liniile de transport, cu excepţia liniei 20 - Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:

            a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani;

            b) pensionarii, indiferent de vârstă, de cuantumul pensiei şi de categoria pensiei. 

 

            Art. 2. (1) Cardul de transport personalizat şi netransmisibil se va acorda după prezentarea B.I./C.I. în vederea scanării şi se va elibera gratuit la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov.

            (2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card”, aprobată prin Planul tarifar.

 

 

 

            Art. 3. Încărcarea cardului de transport se va realiza după achitarea contravalorii „Pachetului/pachetelor 2 călătorii cu 50 % reducere pentru pensionari/persoane vârstnice” la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale Regiei Autonome de Transport Braşov.

 

 

            Art. 4. Beneficiarii prevăzuţi la art.1 vor circula în condiţiile menţionate mai sus pe baza cardului de transport, însoţit de BI/CI şi a cuponului de pensie în original, după caz.

 

 

            Art. 5. Persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot achiziţiona pe cardurile de transport eliberate  în condiţiile art. 2 şi alte călătorii suplimentare conform ofertei tarifare în vigoare la preţul întreg fără reducere.

 

 

            Art. 6. La fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptăţite conform art.1 au obligaţia să valideze cardul de transport.

 

 

            Art. 7. În perioada tranzitorie de implementare a Proiectului „Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun în Municipiul Braşov”, persoanele îndreptăţite conform art.1 vor putea achiziţiona titlurile de călătorie atât sub formă de bilet pe suport de hârtie termică cât şi cardul de transport personalizat  şi netransmisibil încărcat conform solicitării.

 

 

            Art. 8. Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov, pe baza facturilor lunare întocmite de Regia Autonomă de Transport Braşov, în care, titlurile de călătorie sunt calculate ca diferenţă între „Bilet 2 călătorii” şi „Bilet 2 călătorii pensionari/persoane vârstnice” sau „Pachet 2 călătorii cu 50% reducere pentru pensionari/persoane vârstnice” conform Planului tarifar aprobat.

 

 

            Art. 9. Începând cu data prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 357/2010, republicată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/2014 şi Hotărârea Consiliului Local  nr. 634/2014, se abrogă.

 

 

            Art. 10. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.