Hotărârea nr. 60/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2 B, deţinut de RAIA VASILE ADRIAN şi RAIA CRISTINA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 60

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2 B, deţinut de RAIA VASILE ADRIAN şi RAIA CRISTINA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 1.702/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,             str. Cerbului nr. 24, ap. 2 B, deţinut de RAIA VASILE ADRIAN şi RAIA CRISTINA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006, adresa nr. 3815 din 30.10.2014 a Ministerului Culturii, Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 440 din 12.12.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

                În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Cerbului nr. 24, ap. 2 B, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U3 Braşov, nr. cad. 102314-C1-U3, deţinut de RAIA VASILE ADRIAN şi RAIA CRISTINA.