Hotărârea nr. 6/2015

Completarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  6

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului  solicitantului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 2.385/2015, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;

Având în vedere art. 42, alin. (1) şi (2) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 36, alin. (6), lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. e şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea alin. 5, CAP. A din Anexa a 2-a la Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28 septembrie 2013 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului, cu un nou alineat care va avea următorul conţinut:

„persoanele cu handicap pot avea domiciliu/reşedinţa în municipiul Braşov”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 411 din 28 septembrie 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28 septembrie 2013, astfel completată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 411  din data de  28 septembrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr.   6 din data de 15 ianuarie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28 septembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 69.105/2013, prin care s-a propus aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;

Având în vedere art. 42, alin. (1) şi (2) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 36, alin. 6, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2004, privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. e şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale       nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Criteriile de repartizare a locuinţelor sociale şi Actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Cererile însoţite de actele justificative se depun la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, Bl. C 7, et. I, camera 102.

 

Art. 3. Persoanele care au beneficiat de locuinţe din fondul locativ de stat şi au fost evacuate din motive imputabile lor, persoanele care au refuzat o repartiţie de locuinţă din fondul locativ de stat, precum şi persoanele care refuză ocuparea unui loc în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov nu vor putea beneficia de o locuinţă socială.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.