Hotărârea nr. 598/2015

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Braşov în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Braşov aflat în subordinea sa.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 598

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local Braşov în Consiliul  Administrativ al Filarmonicii Braşov aflat în subordinea sa;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 94.431 din 23.11.2015, prin care s-a propus desemnarea reprezentantului Consiliului Local Braşov în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Braşov aflat în subordinea sa;

            Ţinând cont de amendamentul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, respectiv, propunerea desemnării reprezentantului Consiliului Local să se facă în plenul şedinţei Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 19, cap. IV din  O.G. nr. 21/2007, actulalizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, alin. 2, lit. n şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se desemnează d-na ŢOP FERGHETE FLORIANA - CARMEN, membră în Consiliul Administrativ la Filarmonica Braşov.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.