Hotărârea nr. 595/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  595

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 91.978/2015, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

                Văzând Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Filarmonicii Braşov aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, după cum urmează:

            1. se transformă Serviciului Artistic în Direcţie Artistică, alcătuită din Serviciul Orchestră (1 + 81 posturi), Compartimentul Dirijori/Solişti Concertişti (9 posturi) şi Compartimentul Secretariat Muzical/Bibliotecă (4 posturi);

            2. se transformă Compartimentul Orchestră în Serviciul Orchestră, condus şi coordonat de un şef serviciu.

 

            Art. 2. Se modifică Statul de funcţii al Filarmonicii Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 204 din 31 mai 2013, în sensul:

            - transformării funcţiei de Şef serviciu artistic în funcţie de Director artistic, nivel studii S, grad II;

            - înfiinţării la Serviciul Orchestră a funcţiei de conducere de Şef Serviciu, nivel studii S, grad II, a unui post de artist instrumentist nivel studii S, grad I şi a două posturi de artist instrumentist nivel studii S, grad II;

            - înfiinţării la Compartimentul Secretariat Muzical/Bibliotecă a unei funcţii de secretar PR, nivel studii S, grad II

 

            Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Braşov nr. 204 din 31 mai 2013 rămân neschimbate.

 

            Art. 4. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 204 din 31 mai 2013 astfel cum a fost modificată va fi republicată.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 204 din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 305/2013; H.C.L. nr. 543/2013; H.C.L. nr. 66/2014; H.C.L. nr. 172/2014; H.C.L. nr. 497/2014¸ H.C.L. nr. 218/2015; H.C.L. nr. 292/2015 şi conform H.C.L. nr. 595 din 27 noiembrie  2015

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 35.763/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale (actualizată); Legii nr. 53/2003, Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legii nr. 283/2011, privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.