Hotărârea nr. 594/2015

Aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 01.12.2015 - 01.12.2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 594

din data de  27  noiembrie  2015

           

 

 

 

            Privind: aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 01.12.2015 - 01.12.2020;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 86.806 din 2.11.2015, prin care s-a propus aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 01.12.2015 - 01.12.2020;

            În conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 2, lit. f, art. 115,     alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă colaborarea pe plan cultural dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino, în perioada 01.12.2015 - 01.12.2020, conform celui de ”Al Treilea Acord” referitor la Centrul Musashino Japonia.

 

 

            Art. 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor rezultate din această colaborare, respectiv - cheltuielile curente pentru utilităţi (electricitate, căldură, apă, comunicaţii), reparaţii şi restaurări necesare clădirii sediului Centrului Musashino Japonia, precum şi cheltuielile curente (chirie, electricitate, căldură, apă) pentru locuinţa profesorului de limbă Japoneză trimis de către Municipiul Musashino.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.